Ohita navigaatio

OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry

Ammatillisia opettajia edustaneet valtakunnalliset yhdistykset liittyivät OAJ:n jäseniksi vuonna 1988 ja muodostivat Ammatillisten opettajien piirin (AO-piiri). Se oli OAJ:n ensimmäinen valtakunnallinen piiri. AO-piiri muuttui vuonna 1993 OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:ksi. OAO:n alkuvaiheessa toimintaa leimasi yhdistysten välinen epäluottamus ja viitteitä siitä on edelleen.

OAO edustaa OAJ:ssä ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstöä, koulutuksen esimiehiä ja asiantuntijoita sekä KSOLLI:n jäseniä. OAO:n jäsenenä on tällä hetkellä seitsemän valtakunnallista yhdistystä.

OAO:n keskeinen tehtävä on edistää ammatillisten opettajien yhteistyötä ja kanavoida toimintansa osaksi OAJ:n toimintaa sen ammatillisena sektorina. OAO tuo OAO:laisten ryhmien tarpeet ja näkemykset OAJ:n valmisteluun ja päätöksentekoon. OAO:ssa muodostetaan yhteinen näkemys esimerkiksi virka- ja työehtosopimustavoitteista ja erilaisista OAO:n kenttää koskevista koulutuspoliittisista linjauksista. OAO myös päättää yhteisistä edustajistaan OAJ:ssä.

Parhaimmillaan OAO:laisia jäseniä on ollut yli 21 000, mutta tällä hetkellä jäseniä on vain alle 17 000. Opettajamäärät kasvoivat 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun ammatillinen koulutus laajeni ja ammattikorkeakoulut vakiinnuttivat toimintansa. Erilaiset resurssileikkaukset ja uudistukset ovat vähentäneet opetushenkilöstön määrää oppilaitoksissa ja ne ovat vaikuttaneet suoraan OAO:n jäsenmäärään. Ammatillisten opettajien järjestäytymisaste OAJ:öön on myös alhaisempi kuin peruskoulun ja lukion opettajien. Erityisesti ammatillisten aineitten opettajia ei ole helppo saada siirtymään OAJ:n jäseniksi pois aikaisemmista yhdistyksistään heidän siirtyessään muusta työelämästä opetusalalle.

OAO:n jäsenyhdistyksinä toimivat valtakunnalliset yhdistykset ovat muodostuneet aikanaan pääosin oppilaitosrakenteen mukaan. Eri alojen oppilaitoksissa oli omat opettajajärjestönsä. Myös säädökset ja sopimukset menivät oppilaitosmuodoittain. Koulutusrakenne on muuttunut merkittävästi noista ajoista. Nyt toimitaan pääosin monialaisissa ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Toki yksialaisiakin oppilaitoksia on vielä. Osa yhdistyksistä on yhdistynyt isommiksi kokonaisuuksiksi. Järjestörakenne ei kuitenkaan vielä vastaa koulutusrakenteiden muutoksia.

OAO:n tavoitteena tulee olla järjestöorganisaation kehittäminen palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla jäseniä olemassa olevassa ja tulevassa toimintaympäristössä. Toiveeni on, että tulevaisuudessa on yksi yhteinen OAO paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnan tasolla. Näen OAO:n tulevaisuuden sellaisena, että ehkä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta valtakunnallisia yhdistyksiä ei tarvita.

Näkemykseni mukaan uusi OAO muodostuu toisen asteen kokonaisuudesta ja ammattikorkeakoulukokonaisuudesta. Samoin arvioi tulevaisuutta OAO:n ensimmäinen puheenjohtaja Jarmo Nurmio jo vuonna 1996 ja totesi samalla, että aikaa se ottaa, mutta tulee olemaan välttämätöntä ennemmin tai myöhemmin. Taiteen perusopetusta, vapaata sivistystyötä ja koulutuksen esimiehiä ja asiantuntijoita tulee tarkastella erityispiirteittensä vuoksi omina kokonaisuuksinaan.

Toivon, että OAO:lla ja sen jäsenyhdistyksillä on uskallusta uudistua vastaamaan toimintaympäristön muutosta. Yksittäiset jäsenet kokevat ammatillisten opettajien järjestäytymisreitit ja järjestörakenteen kovin moniportaisena ja monimutkaisena.

Haluan uskoa, että OAO:n ja OAJ:n kehittämisen näkökulma on kokonaisuus – katse riittävän pitkällä tulevaisuudessa, kuitenkin jalat maassa.

 

Päivi Koppanen
puheenjohtaja
OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO

 

 

 

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.